Copyright and Terms of Service Agreement

”Klicka här för en benägen översättning av nedanstående.”
(I händelse av oklarheter gäller den engelska versionen)

All content ("INFORMATION") on this website, including all the text, design and layout, software, and other works are protected by U.S. copyright law and international treaties and may not be copied without the express permission of PC Tools S.à.r.l. ("PC Tools"), which reserves all rights.

Permission to use content may be granted on a case-by-case basis. Please contact us to make a request.

Elements of this site are protected by trade dress, trademark, unfair competition, and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part. Any redistribution or reproduction of any materials herein is strictly prohibited.

THE INFORMATION FROM OR THROUGH THIS SITE IS PROVIDED "AS-IS," "AS AVAILABLE," AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE DISCLAIMED (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DISCLAIMER OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THE INFORMATION MAY CONTAIN ERRORS, PROBLEMS OR OTHER LIMITATIONS. OUR SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY FOR ANY INACCURATE INFORMATION, FOR ANY REASON, AND USER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CAUSE WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE CUSTOMER FOR THE INFORMATION RECEIVED (IF ANY). WE ARE NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LITIGATION, OR THE LIKE). WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

WE WOULD NOT PROVIDE THIS SITE AND INFORMATION WITHOUT SUCH LIMITATIONS. NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR GUARANTEES WHATSOEVER ARE MADE AS TO THE ACCURACY, ADEQUACY, RELIABILITY, CURRENTNESS, COMPLETENESS, SUITABILITY OR APPLICABILITY OF THE INFORMATION TO A PARTICULAR SITUATION. SOME STATE STATUTES MAY APPLY REGARDING LIMITATION OF LIABILITY.

All responsibility and liability for any damages caused by viruses contained within the electronic files of this site are disclaimed.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Republic of Ireland and in the event of any claim or dispute arising in relation to this agreement the Courts of the Republic of Ireland shall have exclusive jurisdiction to hear and determine the claim or dispute.

The use of this site, and the terms and conditions for our providing information, is governed by our Terms of Service. By using this site, you acknowledge that you have read the Terms of Service and that you accept and will be bound by the terms thereof.

Should you have any questions concerning this notice, or if you desire to contact PC Tools for any reason, please contact us.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT and/or other Microsoft® products referenced herein are either trademarks or registered trademarks of Microsoft® Corporation. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

This site is not associated with Microsoft Corporation in any way.

Upphovsrätt och avtalsvillor för PC Tools

Allt innehåll (”INFORMATION”) på denna webbplats, inklusive all text, design och layout, programvara och andra verk, skyddas av amerikansk upphovsrättslagstiftning och internationella konventioner, och får inte kopieras utan uttrycklig tillåtelse från PC Tools S.à.r.l. (”PC Tools”), som förbehåller sig alla rättigheter.

Tillåtelse att använda innehåll kan ges i enskilda fall. Kontakta oss om intresse finns.

Innehållet på denna webbplats skyddas av lagstiftning om s k trade dress (varumärkets helhetsintryck), varumärkesskydd, illojal konkurrens och andra lagar, och får inte kopieras eller imiteras varken i sin helhet eller delvis. All redistribution eller reproduktion av material på denna webbplats är strängt förbjuden.

ALL INFORMATION FRÅN ELLER VIA DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, ”VID TILLGÄNGLIGHET” OCH SYMANTEC FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRISKRIVNING FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL). INFORMATIONEN KAN INNEHÅLLA FEL, PROBLEM ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. HELA VÅRT ANSVAR FÖR FELAKTIG INFORMATION, OAVSETT GRUND, OCH ANVÄNDARENS ENDA PÅFÖLJD, OAVSETT OMSTÄNDIGHETERNA, SKA BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALAT FÖR DEN MOTTAGNA INFORMATIONEN (I FÖREKOMMANDE FALL). VI ANSVARAR INTE FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV VERKSAMHET, UTEBLIVEN VINST, RÄTTSTVIST ELLER LIKNANDE) OAVSETT OM ANSVARET GRUNDAS PÅ AVTALSBROTT, GARANTIBROTT, HANDLINGAR SOM GER RÄTT TILL UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAN GRUND, ÄVEN OM VI HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA OVAN ÄR EN GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR AVTALET MELLAN OSS OCH DIG.

VI SKULLE INTE TILLHANDAHÅLLA DENNA WEBBPLATS OCH INFORMATION UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR. VI GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE KORREKTHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, AKTUALITETEN OCH KOMPLETTHETEN HOS INFORMATIONEN ELLER HURUVIDA INFORMATIONEN ÄR LÄMPLIG ELLER ANVÄNDBAR I EN VISS SITUATION. DELSTATLIGA LAGAR ELLER ANDRA FÖRFATTNINGAR AVSEENDE ANSVARSBEGRÄNSNING KAN GÄLLA.

Vi friskriver oss från allt ansvar avseende skador som orsakas av virus i elektroniska filer från denna webbplats.

Detta Avtal ska lyda under och tolkas enligt gällande lagar i Irland och vid ekonomiska anspråk eller tvist som uppstår i samband med detta Avtal ska Irlands domstolsväsende äga exklusiv jurisdiktion att utreda och avgöra det ekonomiska anspråket eller tvisten.

Användningen av denna webbplats och villkoren för vårt tillhandahållande av information regleras av våra Villkor. Genom att använda denna webbplats intygar du att du har läst Villkoren och accepterar att vara bunden av dem.

Om Du har några frågor angående detta Avtal, eller om Du av någon annan anledning vill kontakta PC Tools kan du kontakta oss.

Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT och/eller andra Microsoft®-produkter som hänvisas till häri är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft® Corporation. Namn på faktiska företag och produkter kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Denna webbplats är inte på något sätt kopplad till Microsoft Corporation.