Copyright and Terms of Service Agreement

‘Klik hier voor een vertaling van het privacybeleid. De originele versie van het beleid is de enige geldige versie.’
(In geval van conflict zal de Engelstalige versie van toepassing zijn.)

All content ("INFORMATION") on this website, including all the text, design and layout, software, and other works are protected by U.S. copyright law and international treaties and may not be copied without the express permission of PC Tools S.à.r.l. ("PC Tools"), which reserves all rights.

Permission to use content may be granted on a case-by-case basis. Please contact us to make a request.

Elements of this site are protected by trade dress, trademark, unfair competition, and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part. Any redistribution or reproduction of any materials herein is strictly prohibited.

THE INFORMATION FROM OR THROUGH THIS SITE IS PROVIDED "AS-IS," "AS AVAILABLE," AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE DISCLAIMED (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DISCLAIMER OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THE INFORMATION MAY CONTAIN ERRORS, PROBLEMS OR OTHER LIMITATIONS. OUR SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY FOR ANY INACCURATE INFORMATION, FOR ANY REASON, AND USER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CAUSE WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE CUSTOMER FOR THE INFORMATION RECEIVED (IF ANY). WE ARE NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LITIGATION, OR THE LIKE). WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

WE WOULD NOT PROVIDE THIS SITE AND INFORMATION WITHOUT SUCH LIMITATIONS. NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR GUARANTEES WHATSOEVER ARE MADE AS TO THE ACCURACY, ADEQUACY, RELIABILITY, CURRENTNESS, COMPLETENESS, SUITABILITY OR APPLICABILITY OF THE INFORMATION TO A PARTICULAR SITUATION. SOME STATE STATUTES MAY APPLY REGARDING LIMITATION OF LIABILITY.

All responsibility and liability for any damages caused by viruses contained within the electronic files of this site are disclaimed.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Republic of Ireland and in the event of any claim or dispute arising in relation to this agreement the Courts of the Republic of Ireland shall have exclusive jurisdiction to hear and determine the claim or dispute.

The use of this site, and the terms and conditions for our providing information, is governed by our Terms of Service. By using this site, you acknowledge that you have read the Terms of Service and that you accept and will be bound by the terms thereof.

Should you have any questions concerning this notice, or if you desire to contact PC Tools for any reason, please contact us.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT and/or other Microsoft® products referenced herein are either trademarks or registered trademarks of Microsoft® Corporation. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

This site is not associated with Microsoft Corporation in any way.

Copyright en servicevoorwaarden bij PC Tools

Alle inhoud ('INFORMATIE') op deze website, inclusief tekst, ontwerp en lay-out, software en ander werk, wordt door de Amerikaanse auteurswetgeving en internationale verdragen beschermd, en mag niet worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC Tools S.à.r.l. ('PC Tools'), die alle rechten voorbehoudt.

Toestemming voor het gebruik van inhoud kan per geval worden toegewezen. Neem contact met ons op wanneer u hiervoor een verzoek wilt indienen.

Onderdelen van deze site worden beschermd door wetten op productontwerp, handelsmerk, oneigenlijke concurrentie of andere wetten en mogen nog geheel noch gedeeltelijk worden geïmiteerd of geproduceerd. Herdistributie of reproductie van materialen op deze website is streng verboden.

DE INFORMATIE OP OF VIA DEZE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR, EN ALLE UITDRUKKELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) WORDEN AFGEWEZEN. DE INFORMATIE KAN FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. ONZE ENIGE EN MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONNAUWKEURIGE INFORMATIE (OM WELKE REDEN DAN OOK), EN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER (OM WELKE REDEN DAN OOK) IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT VOOR DE ONTVANGEN INFORMATIE IS BETAALD (INDIEN VAN TOEPASSING). WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE EN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN, WINSTDERVING, RECHTSZAKEN, EN DERGELIJKE). HET BOVENSTAANDE GELDT ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTKOMT UIT CONTRACTBREUK, HET NIET NALEVEN VAN GARANTIES, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERZINS, ZELFS ALS SYMANTEC OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BEPERKING VAN SCHADE ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET, VORMT DE BASIS VAN DE AFSPRAAK TUSSEN ONS EN U.

ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN ZOUDEN WIJ DEZE SITE EN INFORMATIE NIET AANBIEDEN. WIJ GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT, VOLLEDIGHEID OF TOEPASSELIJKHEID VAN DE INFORMATIE MET BETREKKING TOT EEN BEPAALDE SITUATIE. IN SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN GELDEN SPECIFIEKE REGELS TEN AANZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING.

Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen in de elektronische bestanden op deze site, wordt afgewezen.

Deze Overeenkomst is onderhevig aan en zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn in de Republiek Ierland en in geval van een claim of conflict voortkomend uit deze overeenkomst hebben de rechtbanken van de Republiek Ierland exclusieve jurisdictie betreffende de claim of het conflict.

Het gebruik van deze site en de voorwaarden en bepalingen waaronder de informatie wordt geleverd, zijn onderhevig aan onze Servicevoorwaarden. Door deze site te gebruiken geeft u aan dat u de Servicevoorwaarden hebt gelezen en dat u instemt met de voorwaarden hiervan en hieraan gebonden bent.

Mocht u vragen hebben over deze kennisgeving of om welke reden dan ook contact met PC Tools willen opnemen, klikt u hier.

Alle rechten die hierin niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT en/of andere Microsoft®-producten die hierin worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft® Corporation. De namen van de bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Deze site is op geen enkele manier geassocieerd met Microsoft Corporation.