Copyright and Terms of Service Agreement

‘Klik her for en oversættelse af nedenstående’
(I tvivlstilfælde er den engelsksprogede version gældende)

All content ("INFORMATION") on this website, including all the text, design and layout, software, and other works are protected by U.S. copyright law and international treaties and may not be copied without the express permission of PC Tools S.à.r.l. ("PC Tools"), which reserves all rights.

Permission to use content may be granted on a case-by-case basis. Please contact us to make a request.

Elements of this site are protected by trade dress, trademark, unfair competition, and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part. Any redistribution or reproduction of any materials herein is strictly prohibited.

THE INFORMATION FROM OR THROUGH THIS SITE IS PROVIDED "AS-IS," "AS AVAILABLE," AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE DISCLAIMED (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DISCLAIMER OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THE INFORMATION MAY CONTAIN ERRORS, PROBLEMS OR OTHER LIMITATIONS. OUR SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY FOR ANY INACCURATE INFORMATION, FOR ANY REASON, AND USER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CAUSE WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE CUSTOMER FOR THE INFORMATION RECEIVED (IF ANY). WE ARE NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LITIGATION, OR THE LIKE). WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

WE WOULD NOT PROVIDE THIS SITE AND INFORMATION WITHOUT SUCH LIMITATIONS. NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR GUARANTEES WHATSOEVER ARE MADE AS TO THE ACCURACY, ADEQUACY, RELIABILITY, CURRENTNESS, COMPLETENESS, SUITABILITY OR APPLICABILITY OF THE INFORMATION TO A PARTICULAR SITUATION. SOME STATE STATUTES MAY APPLY REGARDING LIMITATION OF LIABILITY.

All responsibility and liability for any damages caused by viruses contained within the electronic files of this site are disclaimed.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Republic of Ireland and in the event of any claim or dispute arising in relation to this agreement the Courts of the Republic of Ireland shall have exclusive jurisdiction to hear and determine the claim or dispute.

The use of this site, and the terms and conditions for our providing information, is governed by our Terms of Service. By using this site, you acknowledge that you have read the Terms of Service and that you accept and will be bound by the terms thereof.

Should you have any questions concerning this notice, or if you desire to contact PC Tools for any reason, please contact us.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT and/or other Microsoft® products referenced herein are either trademarks or registered trademarks of Microsoft® Corporation. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

This site is not associated with Microsoft Corporation in any way.

Copyright til PC Tools og vilkår for serviceaftale

Alt indhold ("OPLYSNINGER") på dette websted, inklusive al tekst, design og layout, software og andet arbejde, er beskyttet af den amerikanske lov om ophavsret og internationale aftaler og må ikke kopieres uden udtrykkelig tilladelse fra PC Tools Limited ("PC Tools"), der forbeholder sig alle rettigheder.

Tilladelse til at bruge indholdet må gives efter en konkret og individuel vurdering. Kontakt os for at anmode om tilladelse.

Dele af dette websted er beskyttet af love om varedesign, varemærker, illoyal konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist. Alle former for videredistribuering eller reproduktion af materialet på webstedet er strengt forbudt.

OPLYSNINGERNE FRA ELLER GENNEM DETTE WEBSTED LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES", OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, FRASKRIVES (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). OPLYSNINGERNE KAN INDEHOLDE FEJL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER. VORES ENESTE OG MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR FOR UNØJAGTIGE OPLYSNINGER AF ENHVER ÅRSAG OG BRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL BEGRÆNSER SIG I ALLE TILFÆLDE TIL DET BELØB, KUNDEN HAR BETALT FOR DE MODTAGNE OPLYSNINGER (HVIS NOGEN). VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER ERSTATNING FOR TAB AF FORRETNING, TAB AF FORTJENESTE, RETSSAGER ELLER LIGNENDE). UANSET, OM DER ER TALE OM MISLIGHOLDELSE AF EN KONTRAKT, TORT (HERUNDER FORSØMMELSE), PRODUKTANSVAR ELLER ANDET, OGSÅ SELVOM ET SÅDANT MULIGT KRAV ER MEDDELT. OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING I ERSTATNINGSANSVARET ER GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I HANDLEN MELLEM OS OG DIG.

DETTE WEBSTED OG OPLYSNINGERNE VILLE IKKE BLIVE STILLET TIL RÅDIGHED UDEN DISSE BEGRÆNSNINGER. DER GIVES INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR OPLYSNINGERNES NØJAGTIGHED, TILSTRÆKKELIGHED, PÅLIDELIGHED, AKTUALITET, FULDSTÆNDIGHED, EGNETHED ELLER ANVENDELIGHED I EN BESTEMT SITUATION. I VISSE STATER KAN DER GÆLDE SÆRLIGE REGLER FOR ANSVARSBEGRÆNSNING.

Vi fraskriver os ethvert ansvar og erstatningsansvar for virus i de elektroniske filer på dette websted.

Denne aftale vil være underlagt og udlagt i henhold til de gældende love i Irland, og i tilfælde af krav eller klager i forbindelse med denne aftale, overgår myndigheden til at behandle og besvare kravet eller klagen udelukkende til domstolene i Irland.

Brugen af dette websted og de vilkår og betingelser, der gælder for oplysningerne på webstedet, er underlagt vores servicevilkår. Ved at bruge dette websted bekræfter du, at du har læst servicevilkårene, og at du accepterer og er bundet af dem.

Hvis du har spørgsmål mht. denne meddelelse, eller hvis du har brug for at henvende dig tilPC Tools af en eller anden grund, kan du Rkontakte os.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT og/eller andre Microsoft®-produkter, som der henvises til heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft® Corporation. Navne på faktiske firmaer og produkter nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Dette websted har ingen tilknytning til Microsoft Corporation.